Our Mentors

Abhijit Sinha

Abhijit Sinha

Ajith Sundaresh

Ajith Sundaresh

Amit Aggarwal

Amit Aggarwal

Amit Chawla

Amit Chawla

Anita P Belani

Anita P Belani

Aniket Doegar

Aniket Doegar

Anjali Byce

Anjali Byce

Anjali Singh

Anjali Singh

Anshul Punhani

Anshul Punhani

Anuj Kapoor

Anuj Kapoor

Anuranjita Kumar

Anuranjita Kumar

Anusheela Saha

Aparna Gupta

Aparna Gupta

Aparna Sharma

Aparna Sharma

Apurva Purohit

Apurva Purohit

Archana Shiroor

Archana Shiroor

Ashok Lodha

Ashok Lodha

Darshana Ogale

Darshana Ogale

Deepika Chaudhry

Deepika Chaudhry

Deepika Chawla

Deepika Chawla

Deepika Nangia

Dipali Sheth

Dipali Sheth

Donna Orender

Donna Orender

Eika Banerjee

Eika Banerjee

Gagan Singh

Gagan Singh

Gayathri Ramamurthy

Gayathri Ramamurthy

Geetanjali Virmani

Gurmehar Kaur

Gurmehar Kaur

Ishita Anand

Ishita Anand

Jaspreet Bakshi

Jaspreet Bakshi

Jennifer Manchikanti

K S Meenakshi

K S Meenakshi

Kalyani Khona

Kalyani Khona

Kanika Tekriwal

Kanika Tekriwal

Kaustuv Chatterjee

Kaustuv Chatterjee

Kalpana Ramburg

Kalpana Ramburg

Kunda Jadhav

Kunda Jadhav

Lakshmi Kant

Lakshmi Kant

Lopamudra Banerjee

Lopamudra Banerjee

MK Ajay

MK Ajay

Manisha Grover

Manu Rikhye

Manu Rikhye

Mohit Pande

Mohit Pande

Mohit Thukral

Neha Nigam

Neha Nigam

Paroma Roy Chowdhury

Paroma Roy Chowdhury

Parveen Kaur

Parveen Kaur

Prashant Parmeswaran

Priya Menon

Priya Menon

Rajesh Balaji

Rajesh Balaji

Rajesh Kumar

Rajesh Kumar

Rajesh Padmanabhan

Rajesh Padmanabhan

Rajesh Ramakrishnan

Rajesh Ramakrishnan

Rajeeta Dutta

Ranjan Moitra

Ranjan Moitra

Rashmi Tiwari

Rashmi Tiwari

Ratna Vira

Ratna Vira

Ritu Gupta

Ruchika Bhasin Ohri

Ruchika Bhasin Ohri

Sameer Chadha

Sameer Chadha

Sameer Khanna

Sameer Khanna

Sanjay Modi

Sanjay Modi

Sanjeev S

Sanjeev S

Dr. Shailini Sarin

Dr. Shailini Sarin

Sharmila Sahai

Sharmila Sahai

Shital Kakkar Mehra

Shital Kakkar Mehra

Sonal Kapoor

Sonal Kapoor

Sujatro Ghosh

Sujatro Ghosh

Sumit Chadha

Sumit Chadha

Supriya Paul

Supriya Paul

Upasana Agarwal

Upasana Agarwal

Vani Aiyer

Vani Aiyer

Vermeen Kapoor

Vermeen Kapoor

Vineeta Tikekar

Vineeta Tikekar

Vishpala Reddy

Vishpala Reddy

Yuvaraj Srivastava

Yuvaraj Srivastava

Zarina Lam Stanford

Zarina Lam Stanford

Anju Jumde